Dla Starszaka

ta część oferty jest skierowana do wszystkich osób, które rozpoczęły i kontynuują edukację szkolną, a których rozwój przebiega nieharmonijne. Oferujemy pomoc osobom mającym problemy z panowaniem nad swoim zachowaniem, które są określane mianem „niegrzecznych”, wykazują podwyższoną pobudliwość, przejawiają agresję, nie współpracują z nauczycielem, nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, mają trudności ze skupieniem uwagi, wydają się nie słuchać, co się do nich mówi, których rozwój mowy nie jest adekwatny do wieku, które mają trudności z dostosowaniem się do panujących w ich otoczeniu zasad.

Zaburzenia zachowania

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie często jest ocenione jako niegrzeczne i źle wychowane. Dzieci z zaburzeniami zachowania mają poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad panujących w różnych środowiskach. Zaburzenia zachowania możemy zaobserwować w różnych obszarach funkcjonowania. Przejawiają się one zarówno w kontaktach z rówieśnikami, jak i z osobami dorosłymi. Agresja, autoagresja, brak uznania wobec autorytetu osób dorosłych, niszczenie mienia to niektóre z objawów. Pracując z dziećmi, które mają takie zachowania staramy się działać proaktywnie, poznać ich przyczynę, wzmacniać zachowania alternatywne, czyli te, które są akceptowalne społecznie. Sesje terapeutyczne są poprzedzone dokładnym wywiadem z rodzicami/opiekunami, których również chcemy nauczyć analizy danego zachowania, aby osoba dorosła mogła zrozumieć a następnie zadziałać odpowiednio do przyczyny zachowania dziecka i efektu, który przy pomocy zachowania ono osiąga. Terapia poznawczo-behawioralna prowadzona w naszym centrum kształtuje podstawowe umiejętności psychospołeczne, uczy samokontroli, rozwija zachowania adaptacyjne oraz uczy funkcjonalnej komunikacji. Możliwy jest również przyjazd terapeuty do środowiska domowego dziecka. Wspieramy rodziców/opiekunów w układaniu planów behawioralnych, czyli kontraktów, które zawiera dziecko z osobą dorosłą, których celem jest redukcja zachowań niepożądanych.

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid