Dla Starszaka

ta część oferty jest skierowana do wszystkich osób, które rozpoczęły i kontynuują edukację szkolną, a których rozwój przebiega nieharmonijne. Oferujemy pomoc osobom mającym problemy z panowaniem nad swoim zachowaniem, które są określane mianem „niegrzecznych”, wykazują podwyższoną pobudliwość, przejawiają agresję, nie współpracują z nauczycielem, nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, mają trudności ze skupieniem uwagi, wydają się nie słuchać, co się do nich mówi, których rozwój mowy nie jest adekwatny do wieku, które mają trudności z dostosowaniem się do panujących w ich otoczeniu zasad.

Zaburzenia rozwoju komunikacji

Często mamy, jako specjaliści do czynienia z sytuacją, w której dziecko nie mówi, ale też nie komunikuje swoich potrzeb w żaden inny sposób – nie wskazuje gestem, nie pociąga rodzica za rękę. Istnieje grupa dzieci, które świetnie wypowiadają słowa, a nawet zdania, jednak nie potrafią ich używać w kontekście komunikacji z drugą osobą – często będą to dzieci, które mimo bogatego zasobu słów będą się frustrowały, ponieważ nie potrafią przy pomocy tych słów poprosić mamę o ulubiony soczek, a zamiast tego zaczną krzyczeć czy rzucać zabawkami. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest zaadresowanie tego problemu i wdrożenie szybkiej interwencji. Brak komunikacji u dziecka sprawia, że jest ono odbierane jako niegrzeczne, złośliwe, sprawiające trudności. Wpływa to też znacząco na jakość życia danego dziecka i jego otoczenia, a także na jakość wszystkich jego relacji społecznych.

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid